Default Header Image

Publicaţii

 

Monografii:

1. Chiriac, A.; Guțu, V. Educaţia interculturală în învăţământul superior, Chişinău, 2013, 208 p.

2. Trebeș, T. Studiu asupra prenumelor actuale: (pe material din municipiul Orhei), Chișinău, 2019, 228 p.

3. Driga, I. Elemente semiotico-pragmatice în textul dramatic basarabean, Chișinău, 2022, 150 p.

Manuale:

1. Chiriac, A., Trebeș, T.,  Busuioc, A., Vîntu, V.  Coordonator: LUPAN, I. Limba română. Limbaj stomatologic (manual  cu  suport video). Chișinău: S.n., 2017 (Tipogr. „Print-Caro”), 228p.

2. Vîntu  V., Trebeș  T., Lopatiuc  A. Limba Română. – Chişinău, 2014, 324 p.

3. Chiriac, A.; și a. Limbă Română. Limbaj medical (cu suport gramatical şi de cultivare a limbii ), partea       I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2012, 371 p.

4. Mârza E.,  Ştefârța E., Ghicavâi R., Gladun R., Negru N.; coordonator – L. Lupu. Limba latină şi bazele terminologiei medicale. – Chişinău, Tipografia Centrală, 2006, 508p.

5. Ghicavâi R.,. Mârza R.,  Negru N., Ştefârța  E. Curs de lecţii de limba latină şi terminologie medicală în engleză pentru studenţii străini – Chişinău, 2004, 230 p.

6. Chiriac A.; și a. coordonator –  Melnic V. Limba Română. Profil medical – Chişinău, Editura Litera, 2003, 400p.

 

Lucrări didactice:

1. Chiriac, A. Coordonator. Caiet de exerciții: cu suport gramatical în tabele cu traducere în limbile română-engleză-franceză. CEP MEDICINA, Chișinău, 2022. 180 p.

2. Chiriac, A. Coordonator. Limba română în context medical (pentru studenții facultății de medicină). CEP MEDICINA, Chișinău, 2020. 175 p.

3. Chiriac, A.  Coordonator. Caiet de exerciții lexicale și gramaticale (nivelurile A1-A2).  CEP MEDICINA, Chişinău, 2019. 68 p.

4. Chiriac, A.  Coordonator. Caiet de exerciții audio. În baza dialogurilor cu tematică medicală (cu suport audio).  CEP MEDICINA, Chişinău, 2017. 100 p.

5. Bâlici, M.; Bâlici, N.; Pruteanu, M. Concepţia metodologică de studiere a limbii române pentru studenţi. CEP MEDICINA, Chişinău, 2012. 62 p.

Atlase:

1. Cateriniuc I.; Ştefârța E. ş.a. Culegere de scheme la anatomia omului. Chişinău, 2010.

 

  Alte tipuri de lucrări: 

1. Chiriac A. și a. Profesorul universitar Larisa Lupu – destin şi personalitate. USMF „Nicolae Testemiţanu”, CEP Medicina, 2010, 68p.

                         

                                                                                       Articole în reviste cu factor de impact:

1. Chiriac A., Ciubotaru G. Situation and Structural Framework of Competence: Action Logic, Curriculum Logic, Logic of Education. Conferința internațională Pixel: New Perspectives in Science Education, Florența, Italia, 19-20 martie, 2019. https://www.academia.edu/36629761/Conference_proceedings._New_perspectives_in_science_education_7th_edition.

2. Vîntu V., Chiriac A., Trebeș T. Busuioc A. The importance of multimedia in teaching/learning the specialized languages. The International Scientific Conference eLearning and Software for Education; BucharestТом 2,: 453-458. Bucharest: "Carol I" National Defence University. (2019) DOI:  10.12753/2066-026X-19-132.

https://search.proquest.com/openview/20568005766649d232735ddefa963c4a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1876338

3. Trebeș T. Numele propriu de persoană ca obiect de studiu al sociolingvisticii. În: Philologia.  2019, nr. 1-2(301-302), 95-86. ISSN 0236-3119. (Cat. C)

4. Driga I. Configurația pragmatică a conectorilor argumentativi în textele dramatice moderne. În: Philologia, nr 5-6 (299-300) ISSN 0236-3119, 2018.

5. Driga I. Structuri presupoziționale în discursul operei dramatice: Cum eclesiastul discută cu proverbele de Val Butnaru. În: Philologia. 2019, nr 3-4 (303-304)/ISSN 02363119.

6. Driga I. Ipostaze ale personajului Salieri din opera dramatică achitarea lui Salieri de C.Cheianu. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2019, nr. 10 (130), ISSN 1811-2668,  ISSN online 2345-1009, p. 113-121.

7. Driga. I. Deraieri frazeologice în textele dramatice ale autorilor basarabeni //Studia Universitatis, 2015, nr 10 (90), seria științe umaniste, ISSN 1811-2668, p.43-46.

8. Driga I. Strategii ale politeții în discursul dramatic basarabean. În: Studia Universitatis, nr. 10 (120), ISSN 1811-2668, 2018.

9.Vîntu V., Busuioc A., Driga I. Creativitatea: aspect important al demersului didactic // Acta et commentationes Științe ale Educației, Revistă Științifică, Tip C, ISCBN 1857-0623, Chișinău,  2018,  nr. 1 (12), p. 158-163.

10. Chiriac A., Guțu V., Trebeș T. Optimization and Development of the Curriculum: Concept and Methodology // The Ireland International Conference on Education (IICE – 2018), 23-26 aprilie, Dublin, Irlanda, 2018 ISBN 978-1-908320-67.

11. Chiriac A. Guțu V., Trebeș T., Lopatiuc A., Didactic Communication and the Development of Communicative Skill – a Primordial Factor in Education. In: Literacy Information and Computer Jornal (LICEJ), Volume 8, Issue 4, 2017, p. 2748-2750. DOI: 10.20533/licej.2040.2589.2017.0362 Accesibil la https://infonomics-society.org/wp-content/uploads/licej/published-papers/volume-8-2017/Didactic-Communication-and-the-Development-of-Communicative-Skills-A-Primordial-Factor-in-Education.pdf https://infonomics-society.org/licej/published-papers/volume-8-2017/

12. Chiriac A., Guțu V., Vîntu V., Lopatiuc A., The binary approach of the educational curricula management the praxeological concept, The 6th New Perspectives in Science Education, Pixel, Florence, Italia 17-18 martie 2017.

13. Bâlici, N. Fifty one commented Linguistic Experiences. New perspectives in science education, ediția a vi – a, 2017, Italia, Florența, pp. 456-460,  ISBN886-29-28-475.

14. Bâlici, N.The systematical and procedural Learning Approach Through Curricular Design. New perspectives in science education, ediția a vi – a, 2017, Italia, Florența, pp. 325-329,  ISBN886-29-28-475.

15. Trebeș Tatiana. Onomasticonul actual din perspectiva specificului gender al numelor de persoană (cu referire la onomasticonului orașului Orhei). Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr. 10 (110), Seria Științe Umanistice. ISSN 1811-2668 ISSN online 2345-1009 p.86-90.

16. Chiriac, A., Lopatiuc, A., Trebeș, T., Busuioc, A. The Interactive Methods of Teaching a Foreign Language. Pixel International Conferences, New Perspectives in Science Education,17-18 martie, 2016, Italia Florența.

17. Chiriac, A., Trebeș, T., Lopatiuc, A., Guțu, V. The development of communicative competences an imperative of modern education. Ireland International Conference on Education (IICE-2016),April 24-26, 2016, Dublin, Ireland.

18. Chiriac A., Lopatiuc A., The educational  management of communication in the university studying, The International scientific and practical conference “Problems and perspectives in European education development”, Praga, Cehia, 22 noiembrie, 2016.

19. Chiriac, A.; Panciu, L. Teaching through cross-cultural competence approach. World  Congress on Education (WCE-2015). Dublin, Ireland. 2015, pp.47. ISBN. 978-1-908-320-59-9.

20. Chiriac, A., Panciuc, P. Intercultural Education-Objectives, Values and Perspectives. New Perspectives in Science Education.2015, Florence, Italy.

21. Chiriac, A. ; Panciuc, L. Conferința internațională, Florența, Italia; articolul – Educația interculturală – direcții, valori, perspective, 20 -21 martie, 2015.

22. Guțu, V., Chiriac, A., Țurcanu, C. Conceptul metodologic de proiectare a competențelor pentru disciplinele din arealul de studiu/ The Concept and Methodology of Competence design for Disciplines and Areas of study. Academic star Publishing Company, New York, NY 10017, USA, 2015. ISSN 2155-7993.

23. Chiriac, A. Bâlici M., Bâlici N. The valorization of the Migrants Intercultural Experiences for Students from Their Native Countries. Conferinţa Internaţională “Viitorul Educaţiei”, PIXEL, Florenţa, Italia, 12-13 iunie 2014.

24. Chiriac, A.; Bâlici, N.; Bâlici, M. Conceptuale Structures for the Achievement of E-tandem between Immigrant Parents and their Children. Conferinţa Internaţională “ITC for Language Learning”, 14-15 noiembrie, 2013, Florenţa, Italia.

 

                                        

Articole publicate în 2022

 reviste naţionale şi internaţionale

1.  Trebeș-Roșca, T., Chiriac, A., Ionichi, G. Dificultăți lexicale, gramaticale și terminologice întâmpinate în procesul de predare/învățare a limbii române ca limbă străină pentru studenții mediciniști. În: Conferintă Știintifică Internatională „Preocupări contemporane ale stiințelor socioumane", Editia a XII-a, 2-3 decembrie 2022, Chișinău, ULIM, p. 244. ISBN 978-9975-164-83-2.

 2. Chiriac, A., Lopatiuc, A., Driga, I., Ionichi, G. Dezvoltarea competențelor comunicative prin prisma discursului public medical. În: Conferintă Știintifică Internatională „Preocupări contemporane ale stiințelor socioumane", Editia a XII-a, 3 decembrie 2022, Chișinău, ULIM, p. 231. ISBN 978-9975-164-83-

3.  Driga, I., Chiriac A., Lopatiuc A. Elemente nonverbale și paraverbale în procesul contextului educaţional. În: Conferintă Știintifică Internatională „Preocupări contemporane ale stiințelor socioumane", Editia a XII-a, 3 decembrie 2022, Chișinău, ULIM, p. 238. ISBN 978-9975-164-83-2.

4. Bâlici, N. Titlul comunicării principale în cardul Workshop-ului: Laboratorul de lectură- element integrant al procesului de algoritmizare a învățării. Vorbitor principal,Conferința Internațională Crossing Boundaries in Culture and communication, ed. XI-ea, Universitatea Româno-Americană. București, România, 27 mai, 2022.

5. Bâlici, N. Titlul comunicării principale în cardul Workshop-ului: Produsul de învățare versus formarea competențelor de receptare a mesajului. Conferința Internațională  Crossing Boundaries in Culture and coommunication, ed. XI-ea, Universitatea Româno-Americană. București, România, 27 mai, 202

6. Bâlici, N. Interactive teaching models for creating a reading-friendly environment in RLS. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia, ediţia a VIII – a, 20 – 21 mai 2022.

7. Chiriac, A. Some aspects of axiological education - education as human value. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia, ediţia a VIII – a, 20 – 21 mai 2022.

8. Cravcenco, S. The educational process – as a unit of personality information and training. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia, ediţia a VIII – a, 20 – 21 mai 2022.

9. Driga, I., Lopatiuc, A. Methodological particularities of teaching-learning of romanian-language in the groups of foreign medical students. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia, ediţia a VIII – a, 20 – 21 mai 2022.

10. Ionichi, G., Driga, I. Aplicarea tehnologiilor informaţionale şi a suportului vizual în predarea limbajului specializat medical. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia, ediţia a VIII – a, 20 – 21 mai 2022.

11. Lopatiuc, A., Ionichi, G. Specialized discourse - an essential component of language education. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia, ediţia a VIII – a, 20 – 21 mai 2022.

12. Trebeș- Roșca, T., Chiriac, A. Dificultăți de predare / învățare a limbajului medical în limba română ca limbă străină. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia, ediţia a VIII – a, 20 – 21 mai 2022.

Articole publicate în 2021

 reviste naţionale şi internaţionale

1. Chiriac, A., Lopatiuc, A., Trebeș, T. Methodological references of the development of communication competencies in Romanian as a foreign language for medical students through values. In: Proceedings of the 7-th International Scientific and Practical Conference International forum: Problems and Scientific Solutions. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2021, pp. 113-115. ISBN 978-0-643-12109-6.

2. Chiriac, A., Ciubotaru, G., Lopatiuc, A. The structural framework of competence from curriculum point of view. In: The 9th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (August 6-8, 2021), Tokyo, Japan, p. 69-71. ISBN 978-4-272-00922-0.

3. Chiriac, A., Lopatiuc, A.,  Ciubotaru, G., Driga, I., Trebeș, T. Interculturality – an aspect of teaching romanian language in an interactive way, modern scientific trends and standards In: International Scientific and Practical Conference. Modern scientific trends and standards, 11-12 october, 2021, Santa Rosa, Argentina, p. 55. ISBN 978-950-932-34-4.

4. Chiriac, A., Ciubotaru, G., Driga, I.  ICT elements used in didactic communication. În: International forum: Problems and scientific solutions. 7 th International Scientific and Practical Conference, 25-26 aprilie, Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2021, p. 110. ISBN 978-0-643-12109-6.

5. Chiriac, A. Cadrul praxiologic al implementării metodelor de dezvoltare a competențelor de comunicare. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia : Aeternitas, 2021,volumul 5, p. 16. ISBN 978-606-613-223-7.

6. Ciubotaru, G., Driga, I. Valorificarea competențelor de comunicare prin prisma limbajului specializat medical. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia : Aeternitas, 2021,volumul 5, p. 13. ISBN 978-606-613-223-7.

7. Cravcenco, S., Melnic, O. Strategii didactice interactive – obiectiv al educației. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia : Aeternitas, 2021,volumul 5, p. 54. ISBN 978-606-613-223-7.

8. Driga, I., Chiriac, I. Perspective de abordare a comunicării în predarea limbii române ca limbă străină. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia: Aeternitas, 2021,volumul 5, p. 98. ISBN 978-606-613-223-7.

9. Lopatiuc, A. Aspecte ale eficientizării discursului didactic din prisma afectivității în învățământul superior. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia : Aeternitas, 2021,volumul 5, p. 9. ISBN 978-606-613-223-7.

10. Lopatiuc, A., Ciubotaru, G.  Rolul discursului didactic în procesul de predare - învățare – evaluare. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia : Aeternitas, 2021,volumul 5, p. 33. ISBN 978-606-613-223-7.

11. Trebeş, T. Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient în limba română ca limbă străină. În: „Tradiţie şi perspective în didactica modernă” Materiale ale Conferinţei. Alba Iulia: Aeternitas, 2021,volumul 5, p. 175. ISBN 978-606-613-223-7.

12. Trebeș, T. Antroponime teoforice atestate în registrele alfabetice ale actelor de naștere din municipiul Orhei. În: Limba Română. Revistă de știință și cultură, Chișinău, 2021, Nr. 1 (261), pp. 83-91. ISSN 0235-9111.

13. Trebeș, T. Influența sovietică asupra inventarului de nume tradițional (1944–1989). În: Limba Română. Revistă de știință și cultură, Chișinău, 2021, Nr. 2 (262), pp. 93-100.  ISSN 0235-9111.

14. Bâlici, N. Aplicarea metodei răspunsului integral în cadrul producerii mesajului scris. In: „Didactica ştiinţelor filologice”. Materiale ale Conferinţei Republicane a cadrelor didactice, 26-27 februarie 2021, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, pp.16-24. ISBN 978-9975-76-320-2.   

15. Bâlici, N. Stratificarea algoritmilor de învăţare în cadrul laboratorului de scriere (Limba română ca Limbă Nematernă). Crossing Boundaries in Culture and Comunication Organizator: Universitatea Româno-Americană. România, Bucureşti, 28.05.2

16. Bâlici, N. Sinergia didactică-reprezentare a obiectivului comun: mediul academic şi comunitate. Crossing Boundaries in Culture and Comunication Organizator: Universitatea Româno-Americană. România, Bucureşti, 28.05.21.

 

17. Bâlici, N. Confluenţa competenţelor de comunicare şi mediere în studiul RLS. Conferinţa internaţională  „Provocări contemporane în învăţarea limbii române ca L2/L3 sau ca limbă minoritară’' Organizator: Universitatea „Dunărea de Jos”. România, Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos'', 4-7.06. 2021.

 

18. Bâlici, N. Structurarea traseului didactic mediat de tehnici interactive de integrare. Simpozionul Internaţional „Româna ca limbă străină”, ed. a VI-a „Între pluralităţi lingvistice şi culturale: o continuă redefinire a identităţii”. Organizator: Universitatea „Ioan Alexandru Cuza”. România, Iași, 22-23.06.2021.

 

19. Bâlici, N. Integrare şi mediere – aspecte praxiologice de formare a competenţelor lexicale din perspectiva activităţilor interactive. Simpozionul Internaţional „Româna ca limbă străină”, ed. 2-a „Un Cosmos Cultural cu Multe Culori”. Organizator: Universitatea  „Democritus”  a  Thraciei. Grecia, Komotini, 20-21.02021.

 

20. Bâlici, N. Formarea competenţelor de comunicare verbală în RLS în baza valorificării procesului de lectură în mediul de învăţare extins. Conferința științifică internațională „Tradiţie şi perspective în didactica modernă”. Organizatori: Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România, 21 mai 2021.

 

21. Bâlici, N. Transferul abilităţilor de informare spre competenţa de documentare în mediul învăţare extins. Conferința științifică internațională „Tradiţie şi perspective în didactica modernă”. Organizatori: Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România, 21 mai 2021.

 

 

 

 

Articole publicate în 2020

 reviste naţionale şi internaţionale

1. Driga, I., Chiriac, A. Titlurile interrogative - o invitație spre lectura textului. In: Preocupări contemporane ale științelor socioumane, ULIM. Chișinău, 2020, p. 537-542. ISBN 978-9975-3168-9-7

2. Bâlici, N. Transfer of information skills to the competence of documentation in the extended learning environment (ele), In: „Didactics: past, present and future perspectives" - 6th edition. Alba Iulia, 2020, p. 20.

3. Bâlici, N. Verbal communication skills formation in rls on the basis of valorification (exposed learning mode), In: „Didactics: past, present and future perspectives" - 6th edition. Alba Iulia, 2020., p. 18.

4. Chiriac A., Trebeș T. Training in reading competence in Romanian as a foreign language (challenges and constraints), In: „Didactics: past, present and future perspectives" - 6th edition. Alba Iulia, 2020., p. 11.

5. Ciubotaru, G., Driga, I., Disturbing factors of teaching evaluation, In: „Didactics: past, present and future perspectives" - 6th edition. Alba Iulia, 2020., p. 27.

6. Cravcenco, S. Applying interactive methods in the formation of communicative skills in student, In: „Didactics: past, present and future perspectives" - 6th edition. Alba Iulia, 2020, p. 28.

7. Driga, I., Lopatiuc, A. Blockades in didactic communication - a pragmatic psycho-pedagogical approach. In: „Didactics: past, present and future perspectives" - 6th edition. Alba Iulia, 2020., p. 31.

8. Lopatiuc, A., Ciubotaru, G. The emotionality of the process of education, In: „Didactics: past, present and future perspectives" - 6th edition. Alba Iulia, 2020., p. 42.

9. Melnic, O. The Methods Of Evaluation The Medical Students During The Romanian Language Lessons, In: „Didactics: past, present and future perspectives" - 6th edition. Alba Iulia, 2020., p. 44.

10. Spînu, S. Communication and conflict management in educational organizations. In: „Didactics: past, present and future perspectives" - 6th edition. Alba Iulia, 2020., p. 12.

11. Trebeș, T.; Chiriac A. The linguistic landscape and the development of communicative competence in romanian as a foreign language (for medical students), In: „Didactics: past, present and future perspectives" - 6th edition. Alba Iulia, 2020., p. 65.

 

 

 

Articole publicate în 2019

 reviste naţionale şi internaţionale

 

1. Chiriac A., Ciubotaru G., Guțu V. Situation and Structural Framework of Competence: Action Logic, Curriculum Logic, Logic of Education. Conferința internațională Pixel: New Perspectives in Science Education, Florența, Italia, 19-20 martie, 2019. https://www.academia.edu/36629761/Conference_proceedings._New_perspectives_in_science_education_7th_edition.

2. Trebeș T., Chiriac A., Lopatiuc A., Ciubotaru G. The linguistic immersion – an efficient instrument of social cohesion and dialogue. USM, Conferinţa internaţională „Educaţia din perspectiva valorilor”,  Ediţia a XI-a Chişinău, 24-25.09.2019.

3. Chiriac A., Lopatiuc A. Trebeș T., The Cooperative Learning Based on Interactive Methods of Teaching.  USM, Conferinţa internaţională „Educaţia din perspectiva valorilor”,  Ediţia a XI-a Chişinău, 24-25.09.2019.

4. Lopatiuc A., Ciubotaru G., Affective dimension of Educational Process. USM, Conferinţa internaţională „Educaţia din perspectiva valorilor”,  Ediţia a XI-a Chişinău, 24-209.2019.

5. Ciubotaru G., Lopatiuc A., Lumea ideilor – origine a ființei și valorilor. USM, Conferinţa internaţională „Educaţia din perspectiva valorilor”,  Ediţia a XI-a Chişinău, 24-25.09.2019.

6. Driga I. Întrebarea – entitate polivalentă a comunicării umane. În: Materialul Conferinței Internaționale Interdisciplinaritate și Dialog Multicultural, Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creangă din Chișinău, 26-28 septembrie, 2019.

7. Stratulat S., Babuci A., Chiriac A., Trebeș T. Profesorul – mediator în dialogul intercultural.  The international conference didactics: past, present and future perspectives - 5th edition 17-18 may 2019, Alba-Iulia,  Romania. www.didactica-alba.org/en/

8. Ciubotaru G., Lopatiuc A. Implementation of ICT elements in the didactic The international conference didactics: past, present and future perspectives - 5th edition 17-18 may 2019, Alba-Iulia,  Romania. www.didactica-alba.org/en/

9. Driga I., Suman V. The ways and aspects regarding the efficiency of the didactic communication. The international conference didactics: past, present and future perspectives - 5th edition 17-18 may 2019, Alba-Iulia,  Romania. www.didactica-alba.org/en/

10. Lopatiuc A., Ciubotaru G. Emotional and rhetorical elements in the didactic discourse The international conference didactics: past, present and future perspectives - 5th edition 17-18 may 2019, Alba-Iulia,  Romania. www.didactica-alba.org/en/

11. Suman V., Driga I. The importance of interdisciplinarity and multidisciplinarity in the instructive-educational process. The international conference didactics: past, present and future perspectives - 5th edition 17-18 may 2019, Alba-Iulia,  Romania. www.didactica-alba.org/en/

12. Chiriac A. Didactic strategies and extracurricular activities - sources and means of assimilating the Romanian language as a foreign language The international conference didactics: past, present and future perspectives - 5th edition 17-18 may 2019, Alba-Iulia,  Romania. www.didactica-alba.org/en/

13. Chiriac A. Diverse strategii esențiale de predare focusate pe dezvoltarea abilităților de comunicare la studenții străini. Colocviul internațional de științe ale limbajului ,,Eugeniu Coșeriu”, Ediția a XV-a ,,SCHIMBAREA LINGVISTICĂ ȘI SCHIMBAREA LINGVISTICII”, 11-12 octombrie, 2019. Cernăuți, Ucraina.

14. Ciubotaru G., Natura și esența enantiosemiei // Materialele Colocviului internațional de științe ale limbajului ,,Eugeniu Coșeriu”, Ediția a XV-a ,,SCHIMBAREA LINGVISTICĂ ȘI SCHIMBAREA LINGVISTICII”, 11-12 octombrie, 2019 Cernăuți, Ucraina.

15. Trebeș T., Chiriac A., Lopatiuc A., Ciubotaru G. Caracterul motivat al onimelor în onomastica literară și metode de traducere a acestora (cu referire la antroponime). Materialele Colocviului internațional de științe ale limbajului ,,Eugeniu Coșeriu”, Ediția a XV-a ,,SCHIMBAREA LINGVISTICĂ ȘI SCHIMBAREA LINGVISTICII”, 11-12 octombrie, 2019. Cernăuți, Ucraina.

16. Driga I. Aspecte semantice ale numelui propriu în opera dramatică: Cum eclesiastul discută cu proverbele de Val Butnaru. În: Lumina verbului matern în honorem magistri Iraida Condrea, Chișinău, 2019, p. 287.

17. Lopatiuc A. Aspecte ale universului emoțional în discursul publicitar // Materialele Colocviului internațional de științe ale limbajului ,,Eugeniu Coșeriu”, Ediția a XV-a ,,SCHIMBAREA LINGVISTICĂ ȘI SCHIMBAREA LINGVISTICII”, 11-12 octombrie, 2019. Cernăuți, Ucraina.

18. Bâlici N. Rolul instrucțiunilor fonetice în resursele didactice și instrumentele de conceptualizare a procesului de studiu. Volumul  ”Learning Solution medical Higher Education an Interdisciplinary Approach” ed. ”Gr. T. Popa” U.M.F., Iași, 2019, pp.479-485, ISBN  978-606-544-596-3.

19. Ciubotaru G., Lopatiuc A. Enantiosemia - a linguistic universality. International Scientific Conference dedicated to the 20th  anniversary of the foundation of Faculty of  Social and Educational Sciences. 5-6 decembrie, 2019. Chișinău, ULIM. 

20. Lopatiuc A., Ciubotaru G. Affective approaches of didactic discourse. International Scientific Conference dedicated to the 20th  anniversary of the foundation of Faculty of  Social and Educational Sciences. 5-6 decembrie, 2019. Chișinău, ULIM. 

21. Driga I., Chiriac A. Interrogative title - an invitation to read the text. International Scientific Conference dedicated to the 20th  anniversary of the foundation of Faculty of  Social and Educational Sciences. 5-6 decembrie, 2019. Chișinău, ULIM. 

22. Trebeș T. Numele propriu de persoană ca obiect de studiu al sociolingvisticii. În: Philologia.  2019, nr. 1-2(301-302), 95-86. ISSN 0236-3119. (Cat. C)

23. Driga I. Structuri presupoziționale în discursul operei dramatice: Cum eclesiastul discută cu proverbele de Val Butnaru. În: Philologia. 2019, nr 3-4 (303-304)/ISSN 02363119.

24. Driga I. Ipostaze ale personajului Salieri din opera dramatică achitarea lui Salieri de C.Cheianu. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2019, nr. 10 (130), ISSN 1811-2668,  ISSN online 2345-1009, p. 113-121.

25. Spînu, S. Comunicare şi conflict din perspectivă interculturală. Administrarea Publică. Revistă metodico-ştiinţifică trimestrială,  2019, nr. 3, 32-38. ISSN 1813-8489.

26. Spînu, S. Statutul graiurilor moldovenești în cadrul dialectului dacoromân. În: Graiuri basarabene actuale. Texte dialectale, glosar, studii. Redactor coordonator S. Spînu. Chişinău: Art Poligraf, 2019, p. 227-252.ISBN 978-9975-108-53-9.

27. Spînu, S. Tendinţe fonetice, morfologice, lexicale în graiurile româneşti din Republica Moldova. În: Graiuri basarabene actuale. Texte dialectale, glosar, studii. Redactor coordonator S. Spînu. Chişinău: Art Poligraf, 2019, p. 252-283. ISBN 978-9975-108-53-9.

 

Articole publicate în 2018
 reviste naţionale şi internaţionale

 

1. Chiriac A., Trebeș T. Particularities of training teachers in higher education from an intercultural perspective // The Fihth International Conference on Adult Education. Education for Values Continuity and Context, Iași, 25-26 aprilie, 2018.

2. Chiriac A., Trebeș T., Lopatiuc A., Ciubotaru G. Dezvoltarea competențelor de comunicare din perspectiva valorilor interculturale și lingvistice. În: Educația din perspectiva valorilor, ediția a X-a, Alba Iulia, 10-11 octombrie 2018. Editura Keon, București.

3. Chiriac A., Trebeș T., Lopatiuc A., Ciubotaru G. Motivarea studenților pentru asumarea valorilor naționale în contextul globalizării. În: Educația din perspectiva valorilor, ediția a X-a, Alba Iulia, 10-11 octombrie 2018. Editura Keon,  București.

4. Chiriac A. Teaching strategies and extracurricular activities – sources and ways of the process of assimilation the romanian language as a foreign language, Simpozionul privind internaționalizarea Învățământului Superior Medical, organizat cu prilejul Zilelor UMF, Cluj-Napoca, 3-7 decembrie, 2018.

5. Vîntu V., Busuioc A., Driga I. Creativitatea: aspect important al demersului didactic // Acta et commentationes Științe ale Educației, Revistă Științifică, Tip C, ISCBN 1857-0623, Chișinău,  2018,  nr. 1 (12), p. 158-163.

6. Driga I. Strategii ale politeții în discursul dramatic basarabean. În: Studia Universitatis, nr. 10 (120), ISSN 1811-2668, 2018.

7. Chiriac A., Guțu V., Trebeș T. Optimization and Development of the Curriculum: Concept and Methodology // The Ireland International Conference on Education (IICE – 2018), 23-26 aprilie, Dublin, Irlanda, 2018 ISBN 978-1-908320-67.

8. Chiriac A., Trebeș T. Particularities of training teachers in higher education from an intercultural perspective // The Fihth International Conference on Adult Education. Education for Values Continuity and Context, Iași, aprilie, 2018.

9. Driga I. Configurația pragmatică a conectorilor argumentativi în textele dramatice moderne. În: Philologia, nr 5-6 (299-300) ISSN 0236-3119, 2018.

10. Chiriac A., Driga I. Impactul jocului de rol/dialogului în predarea – învățarea limbajului de specialitate într-o limbă străină. // Conferința științifico-practică națională cu participare internațională: Studierea limbii române ca limbă nematernă în contextul valorilor europene, Chișinău, 20 -21 aprilie, 2018, ediția a II-a.  

11. Driga I. Strategii ale politeții în discursul dramatic basarabean. Simpozion științific cu participare internațională. Limba română actuală: normă și diversitate stilistică, Chișinău, 11 mai, 2018. 

12. Bâlici N. Role and functions  of new formative context for  developement of  phonological  awarnecess  from the ACISSI perspective. Materialele conferinței internaționale  pentru educația adulților ediția a v-a, ” Education for values – contibuity  and context, Chișină, 25-28 aprilie, 2018, 351 – 357.

13. Bâlici N. Conceptual synchronization  systemic paradigm models and praxiological processes. Materialele conferinței internaționale  pentru educația adulților ediția a v-a, ” Education for values – contibuity  and context”, România/ Republica Moldova,Iași/ Chișină, 25-28 aprilie, 2018, pp. 51-57.

14. Bâlici N. Principi per elaborazione del discorso didattico. Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională, ”Integrare prin cercetare și inovare”, USM, 8-9 noiembrie, 2018, ISBN  978-9975-142-47-2, pp. 140-144.

15. Bâlici N. Incursioni  teoriche riguardante la interferenze linguistiche. Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională, ”Integrare prin cercetare și inovare”, USM, 8-9 noiembrie, 2018, ISBN  978-9975-142-47-2, pp. 144 – 147.

16. Spînu, S. Comunicarea interculturală. Delimitări conceptuale. Administrarea Publică. Revistă metodico-ştiinţifică trimestrială, aprilie - iunie 2018, nr. 2. Chișinău, 2018, 120-128. ISSN 1813-8489.

17. Spînu, S.  Intercultural communication in the academic environment: blockages and solutions. Administrarea publică. Revistă metodico-ştiinţifică trimestrială, octombrie - decembrie 2018, nr. 4, Chișinău, 2018, 109-114. ISSN 1813-8489.

18. Driga, I. Valorificarea didactică a întrebăriiÎn: Conferința internațională Discurs polifonic în româna ca limbă străină (RLS) Cluj - Napoca, 2018.

19. Bâlici, N. Aspecte ale strategiei  didactice bazate pe algoritmi de semantizare. Materialele simpozionului ștințific cu participare internațională, Limba română actuală: normă și diversitate stilistică.CEP-USM, Chișinău, 2018, 11 mai.

20. Bâlici, N. Strategii ACISSI – factori facilitanți de formare a competențelor de comunicare verbală la studenții străini. Materialele Conferinței științifico-practică națională cu participare internațională cu genericul: Studierea limbii române ca limbă nematernă/străină în contextul valorilor europene, 2018.

21. Chiriac. A., Driga. I. Impactul jocului de rol/dialogului în predarea-învățarea limbajului de specialitate într-o limbă străină.// Educația din perspectiva valorilor, Ediția a X-a, Alba Iulia, 10-11 octombrie, Editura EIKON, București, 2018.

 

 

Articole publicate în 2017
 reviste naţionale şi internaţionale

1. Chiriac A., Guțu V., Vîntu V., Lopatiuc A., The binary approach of the educational curricula management the praxeological concept, The 6th New Perspectives in Science Education, Pixel, Florence, Italia 17-18 martie 2017.

2. Dikran H., Chiriac, A., Trebeș, T., Muhammad, Y. Nicolae Testemiţanu -  savant cu renume mondial în domeniul medicinei și promotor al limbii române. Sănătate Publică, Economie și Management în Moldova. 2017, nr.3 (73), p.14.

3. Chiriac, A., Lopatiuc, A., Melnic, O. Aspecte ale interculturalității în predarea limbii române ca limbă străină. The 6th International Conference Synergies in Communication, București, România. 16-17 noiembrie, 2017.

4. Chiriac, A., Vîntu, V., Trebeș, T. Dificultăți de predare și asimilare a limbii române ca limbă străină. The 6th International Conference Synergies in Communication, București, România. 16-17 noiembrie, 2017.

5. Driga, I. Actele de limbaj în discursul dramatic modern. Norma limbii literare între tradiție și inovație.Materialele simpozionului ștințific cu participare internațională, USM, Chișinău, 2017, 19 mai. p.92-100.

6. Bâlici, N. Formarea  competențelor de scriere pentru studenții arabi: etape și modalități practice de realizareIntegrare prin cercetare și inovare”, Chișinău, 2017, USM, pp 87-91, ISBN 078. 0075-71- 568 – 3.

7. Bâlici, N. Fifty one commented Linguistic Experiences. New perspectives in science education, ediția a vi – a, 2017, Italia, Florența, pp. 456-460,  ISBN886-29-28-475.

8. Bâlici, N.The systematical and procedural Learning Approach Through Curricular Design. New perspectives in science education, ediția a vi – a, 2017, Italia, Florența, pp. 325-329,  ISBN886-29-28-475.

9. Trebeş, T. Prenumele compuse.Tipuri de structuri. Norma limbii literare între tradiție și inovație. Materialele simpozionului ștințific cu participare internațională, USM, Chișinău, 2017, 19 mai. p.145-155.

10. Vîntu, V., Chiriac, A., Gamanji, T. Instrumentarul unei evaluări eficiente. Norma limbii literare între tradiție și inovație. Materialele simpozionului ștințific cu participare internațională, USM, Chișinău, 2017, 19 mai. p.340-344.

11. Trebeș Tatiana. Onomasticonul actual din perspectiva specificului gender al numelor de persoană (cu referire la onomasticonului orașului Orhei). Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr. 10 (110), Seria Științe Umanistice. ISSN 1811-2668 ISSN online 2345-1009 p.86-90.

12. Trebeș Tatiana, Chiriac Argentina. Nume de origine arabă și turcă  atestate în structura formulei denominative tradiționale // Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională. Chișinău, p.103-106, noiembrie, 2017, ISBN 978-9975-71-568-3.

13. Driga. I, Aspecte pragmatice ai conectorilor argumentativi  în textele dramatice modern// Conferinței Coșeriu, Chișinău, 13 -14 octombrie, 2017.

14. Driga. I, Abordarea pragmatică a discursului dramatic. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Chișinău, 9-10 noiembrie, 2017.

15. Bâlici N. Formarea competențelor de comunicare verbală în procesul de predare –asimilare a lexicului. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Chișinău, 9-10 noiembrie, 2017.

16. V. Vîntu, A. Chiriac. Metodologia instruirii interactive. În: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare”, Chișinău, 2017, p. 77-79. – ISBN 978-9975-71-568-3.

17.Trebeș Tatiana. Componenta etnoculturală a numelor de persoană. Colocviul internațional de științe ale limbajului, editia a XIV, octombrie 2017.

18. Driga. I, Vântu. V, Trebeș. T. Valorificarea didactică a întrebării. Conferința internațională  Discurs polifonic în româna ca limbă străină (RLS) Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2017.

 

Articole publicate în 2016
 reviste naţionale şi internaţionale

 

1. Driga, I. Relevanța comunicațională a deicticelor în didascaliile operei dramatice Oameni ai nimănui de Dumitru Crudu. Cercetări actuale de lingvistică română. Ediția a III-a. În memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere, 12 mai 2016, Chișinău.

2. Chiriac A. Effective Communication for Specific Proffesional Context and International Mobility: the Quality Dimension , UMF,  Iași,  România, 14 octombrie 2016.

3. Driga, I. Convergența didascaliilor nonverbale și paraverbale în discursul dramatic// Conferința științifică națională cu participare internațională. Integrare prin cercetare și inovare, vol I, CEP, USM, Chișinău, 28-29 septembrie 2016, 45 p.

4. Lopatiuc, A. Raporturile comunicative și automonitorizarea emoțiilor. Cercetări actuale de lingvistică română. Ediția a III-a. În memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere, 12 mai 2016, Chișinău.

5. Vîntu, V., Busuioc, A., Chiriac, A. Poezia postbelică basarabeană: interpretări estetice. Cercetări actuale de lingvistică română. Ediția a III-a. În memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere, 12 mai 2016, Chișinău.

6. Trebeș, T. Sistemul antroponimic actual între tradiționalism și modernitate. Cercetări actuale de lingvistică română. Ediția a III-a. În memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere, 12 mai 2016, Chișinău.

7. Plotnikova, A., Chiriac, A. De ce dietele nu au efect? Congres Național cu participare internațională pentru studenți, farmaciști și medici rezidenți. Galați, România,  26-29 noiembrie, 2015.

8. Chiriac, A., Lopatiuc, A., Trebeș, T., Busuioc, A. The Interactive Methods of Teaching a Foreign Language. Pixel International Conferences, New Perspectives in Science Education,17-18 martie, 2016, Italia Florența.

9. Chiriac, A., Trebeș, T., Lopatiuc, A., Guțu, V. The development of communicative competences an imperative of modern education. Ireland International Conference on Education (IICE-2016),April 24-26, 2016, Dublin, Ireland.

10. Chiriac A., Vîntu V., Trebeș T., Busuioc A., Lopatiuc A., Specificul predării limbajelor de specialitate cu referire la limbajul medical.Conferința aniversara QUEST – Effective Communication for Specific Professional Contexts and International Mobility: The Quality Dimension, Iași, România 13-14 octombrie, 2016.

11. Chiriac A., Lopatiuc A., The educational  management of communication in the university studying, The International scientific and practical conference “Problems and perspectives in European education development”, Praga, Cehia, 22 noiembrie, 2016.

12. Chiriac, A., Trebeș, T. Specificul predării limbajelor de  specialitate (cu referire la  limbajul medical). În:Integrare prin cercetare și inovare. Chișinău: CEP USM, vol.1, 2016, 28-29 septembrie, p. 91-94.

13. Lopatiuc, A. Analiza discursului mediatic din punctul de vedere al subiectivităţii şi al afectivităţii. În: Integrare prin Cercetare şi Inovare.Chișinău, 2016, 28-29 septembrie, p. 318.

 

 

 

Articole publicate în 2015
 reviste naţionale şi internaţionale

 

1.  Chiriac, A. Teaching through cross-cultural competence approach. World  Congress on Education (WCE-2015). Dublin, Ireland. 2015, pp.47. ISBN. 978-1-908-320-59-9.

2. Pruteanu, M.; Bâlici, N. Comunicarea Reportajul – modalitate de achiziționare și transmitere a informației. Conferința Internațională Crossing Boundaries in Culture and Communication,ediția a IV-a. Universitatea Româno-Americană, București, 8-9 mai 2015.

3. Pruteanu, M.; Bâlici, N. Comunicarea Rolul algoritmului PISC în formarea competențelor de prezentare a unui mesaj. Simpozionul internațional Probleme actuale de lingvistică: In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu 100 de ani de la naștere, organizat de Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Departamentul Limba Română, Lingvistică Generală și Limbi Clasice., Chișinău, 15-16 mai 2015.

4. Trebeș, T. Antroponimul ca marcă a identității. În: Integrare prin cercetare și inovare. Rezumate ale comunicărilor.Științe umanistice. 10-11 noiembrie 2015, 126-128. ISBN 978-99-75-71-702-1.

5. Bâlici, M.; Bâlici, N.; Pruteanu, M. Modalități de elaborare și valorificare a resurselor fonetice interactive. Probleme actuale de lingvistică. Materialele simpozionului științific cu participare internațională. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, pp. 252-260.

6. Driga. I. Întrebarea – element declanșator al dialogului în textul dramatic –  Colocviului internațional de științe ale limbajului Eugen Coșeriu, ediția a XIII-a, partea a II-a, 16-18 octombrie 2015, Universitatea Ștefan cel Mare din Succeava, p. 376.

7. Bâlici, N.; Pruteanu, M.; Bâlici, M. Studierea tandemului pronume personal+ verb prin intermediul diverselor tipuri de texte. Probleme actuale de lingvistică. Materialele simpozionului științific cu participare internațională. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, pp. 260-267.

8. Pruteanu, M.; Bâlici, M.; Bâlici, N. Rolul algoritmului PISC în formarea competențelor de prezentare a unui mesaj. Probleme actuale de lingvistică. Materialele simpozionului științific cu participare internațională. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, pp. 313-320.

9. Trebeș, T. Actul de numire ca act de vorbire. În: Probleme actuale de lingvistică. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, 97-103.

10. Bâlici, M.; Bâlici, N.; Pruteanu, M. Realizarea proiectului personal din perspectiva stilului autonom de învățare. Limbaje și comunicare XIII, Dinamica limbilor și literaturilor în epoca globalizării, parteaI. Iași: Casa editorială Demiurg, 2015, 461-466. ISBN general: 978-973-152-301-9, ISBN vol.I: 978-973-152-302-6.

11. Bâlici, N.; Pruteanu, M. Abordarea evolutivă și comparată a metodologiei de studiere a limbii române ca limbă străină. Limbaje și comunicare XIII, Dinamica limbilor și literaturilor în epoca globalizării, partea I. Suceava: Casa editorială Demiurg, 2015, 467-472. ISBN general: 978-973-152-301-9, ISBN vol.I: 978-973-152-302-6.

12. Pruteanu, M.; Bâlici, N. Dezvoltarea limbajului specializat prin metoda dialogului. Limbaje și comunicare XIII, Dinamica limbilor și literaturilor în epoca globalizării, partea I. Suceava: Casa editorială Demiurg, 2015, 481-486. ISBN general: 978-973-152-301-9, ISBN vol.I: 978-973-152-302-6.

13. Busuioc, A.; Chiriac, A. Particularitățile terminologiei medicale la lecțiile de limba română. Identitate și variație discursivă. CRAIOVA:UNIVERSITARIA; București: PROUNIVERSITAREA, 2015, 241-246. ISBN 978-606-14-0929-7; ISBN 978-606-26-0392-2.

14. Chiriac, A. Contribuția valorilor interculturale la realizarea proiectului instituțional al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Identitate și variație discursivă. CRAIOVA: UNIVERSITARIA; București: PROUNIVERSITAREA, 2015, 20-27. ISBN 978-606-14-0929-7; ISBN 978-606-26-0392-2.

15. Guțu, V.; Chiriac, A. Comunicarea didactică versus formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Școala Modernă: Provocări și Oportunități. Institutul de Științe ale Educației, 2015, p. 20-25.

16. Trebeș, T., Chiriac, A., Lopatiuc, A. Avantajele utilizării imaginilor și suportului video în cadrul orelor de limbă română. Trends in medical language teaching and learning, 10 -11 Decembrie, 2015, Târgu – Mureș, România.

17. Chiriac, A., Panciuc, P. Intercultural Education-Objectives, Values and Perspectives. New Perspectives in Science Education.2015, Florence, Italy.

18. Chiriac, A.; Trebeș, T.; Lopatiuc, A. Rolul activităților extracurriculare în promovarea educației interculturale. Developments in Professional/Academic Communication and Implications for language Education and research, AELFE-QUEST-ASE. 2015.

19. Driga. I. Deraieri frazeologice în textele dramatice ale autorilor basarabeni //Studia Universitatis, 2015, nr 10 (90), seria științe umaniste, ISSN 1811-2668, p.43-46.

20. Chiriac, A. Conferința internațională, Florența, Italia; articolul – Educația interculturală – direcții, valori, perspective, 20 -21 martie, 2015.

21. Driga. I. Descrierea comunicării non-verbale în didascalii // Probleme actuale de lingvistică. Materialele simpozionului științific cu participare internațională, Chișinău, 15-16 mai 2015. În memoriam Acad. Nicolae Corlăteanu 100 de ani de la naștere, pp 201-212.

22. Driga. I. Strategii discursive în monologul dramatic basarabean//Conferința științifică națională cu participare internațională “Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie 2015, p. 129.

23. Chiriac, A.; Trebeș, T.; Lopatiuc, A. Conferința internațională “Developments in Professional / Academic Communication and Implications for Language Education and Research” / Noi evoluții în domeniul comunicării profesionale / academice și implicații pentru educația si cercetarea lingvistică, Asociația Română pentru Servicii Lingvistice de Calitate QUEST București, România, iunie, 2015.

24. Trebeș, T. Simpozionul internaţional “Probleme actuale de lingvistică” In memoriam acad. Nicolae CORLĂTEANU, 100 de ani de la naştere; articolul – Actul de umire ca act de vorbire, 15 -16 mai, 2015.

 

Articole publicate în 2014
 reviste naţionale şi internaţionale

 

1. Botnarciuc, V. Doctorul habilitat Ion Ețcu la 80 de ani. Materialele Simpozionului interuniversitar, Chișinău, AȘM, 2014, 240 p.

2. Botnarciuc, V. Aspecte controversate de gramatică // Probleme de lingvistică, literatură română și glotodidactică, 2014, 7-22 p.

3. Botnarciuc,V.;  Cotelnic.T.;  Belinschi, E. Profesorul I. Ețcu e fondatorul sintaxologiei și promotor fidel al principiilor filosofice în cercetarea lingvistică// Dr. hab. I. Ețcu la 80 de ani, 2014, 10-17 p.

4. Botnarciuc, V. Despre necesitatea dezvoltării competențelor de comunicare la studenții economiști // Creativitatea lingvală: de la semn la text, Bălți, 2014, 532-540 p.

5. Trebeș, T. Tendinţe de modernizare a  sistemului onomastic tradiţional.  Revista Limba Română. 2014, nr. 2, anul XXIV. limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2401.

6. Chiriac, A. Bâlici M., Bâlici N. The valorization of the Migrants Intercultural Experiences for Students from Their Native Countries. Conferinţa Internaţională “Viitorul Educaţiei”, PIXEL, Florenţa, Italia, 12-13 iunie 2014.

7. Chiriac, A; Trebeș, T; Busuioc, A. Promovarea educației interculturale în învățământul superior Asociația Română pentru Servicii Lingvistice de Calitate QUESTConferinţa Internaţională Comparativism, identitate, comunicare, Universitatea Craiova, Facultatea de Litere, 17-18 otombrie 2014. București, România, iunie, 2014.

8. Chiriac, A.; Panciuc, L. Contribuţia valorilor interculturale la realizarea proiectului instituţional din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţeanu”. International conference Comparativism, Identity, Communication. University of Craiova, Faculty of Letters, 17-18 october, 2014.

9. Busuioc, A.; Chiriac, A. Some aspects of medical vocabulary’s cognitive organization. International conference Comparativism, Identity, Communication. University of Craiova, Faculty of Letters, 17-18 october, 2014.

10. Ţurcanu, N.; Chiriac, A. The pecularities of medical terminology at Romanian language lessons.  International conference Comparativism, Identity, Communication. University of Craiova, Faculty of Letters, 17-18 october, 2014.

11. Chiriac, A.; Trebeș, T.; Nastasiu, S. Conference Proceeedings of the VII International Conference or.Varna,Bulgaria, 21-st Century challenges to developing communicative competence for professional purposes, decembrie, 2014.

12. Pruteanu, M.; Bâlici, N. Comunicarea Fuzionarea orizonturilor – circuitul deducerilor. A V-a Conferință națională cu participare internațională Diversitate Culturală și Limbaje de specialitate – mize și perspective, organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai” și Romanian Association for Language Services Quest Romania. , Cluj-Napoca, România, 6-27 septembrie 2014.

13. Pruteanu, M.; Bâlici, N. Comunicarea Configurarea arhetipurilor conceptuale pentru elaborarea strategiilor de învățare. Conferința aniversară 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, organizată de Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească, împreună cu Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană de la Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. ), Cluj-Napoca, România, 3-4 octombrie 2014.

 

 

Articole publicate în 2013
în reviste naţionale şi internaţionale

 1. Chiriac A., Panciuc L.: Educaţia interculturală – un imperativ al învăţămîntului postmodern, Conferinţa Internaţională a USM “Învăţămîntul postmodern între eficienţă şi funcţionalitate”, 6 noiembrie 2013.

2. Chiriac. A, Bâlici, M., Bâlici, N.;. Modalități de elaborare a strategiilor de formare a competențelor plurilingvistice. Analele Științifice ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 384-389. – ISSN 1857-1719.

3. Bâlici, M., Bâlici, N.; Chiriac, A. Elaborarea discursului didactic în baza arhetipurilor conceptuale europene. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 389-393.– ISSN 1857-1719.

4. Chiriac, A., Bâlici, N. Elaborarea manualelor bazate pe educaţia inter şi pluriculturală în baza proiectelor instituţionale. Conferinţa Internaţională “Crossing Boundaries in Culture Communication”, 1 noiembrie, 2013, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, România.

5. Bâlici, N.; Bâlici, M.; Pruteanu, M. Concordanţa dintre proiectarea didactică şi de identificare a nivelelor de autonomie ale utilizatoruluiAnalele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2. 374-378. – ISSN 1857-1719.

6. Bâlici, M.; Bâlici, N.; Pruteanu, M. Stilul autonom de învăţare – expresie a concepţiei modern în educaţieAnalele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, ed. a XIV-a, vol. 2, 2013, p. 393-398.– ISSN 1857-1719.

7. Pruteanu, M.; Bâlici, N.; Bâlici, M. Rolul grupului nominal în terminologia medicalăAnalele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 2013, p. 378-384.– ISSN 1857-1719.

8. Chiriac, A.; Bâlici, N.; Bâlici, M. Conceptuale Structures for the Achievement of E-tandem between Immigrant Parents and their Children. Conferinţa Internaţională “ITC for Language Learning”, 14-15 noiembrie, 2013, Florenţa, Italia.