Limba română şi terminologie medicală

 
 

Publicaţii

 

Monografii:

 1. CHIRIAC, A.; GUŢU, V. Educaţia interculturală în învăţământul superior, Chişinău, 2013, 208p.
 2. BOTNARCIUC V. Studiul asupra îmbinărilor de cuvinte în limba română, Chișinău, 2008, 340 p.
 3. VÎNTU V.  Arte poetice în lirica postbelică basarabeană. Reabilitarea esteticului, Chișinău, 2017,180 p.

Manuale:

 1. GHICAVÂI R.,. MÂRZA R.,  NEGRU N., ŞTEFÂRŢĂ  E. Curs de lecţii de limba latină şi terminologie medicală în engleză pentru studenţii străini – Chişinău, 2004, 230 p.
 2. MINCU E.,  CHIRIAC A.; coordonator –  MELNIC V. Limba Română. Profil medical – Chişinău, Editura Litera, 2003,400p.
 3. MINCU, E.; CHIRIAC, A.; NASTASIU, S. Limbă Română. Limbaj medical (cu suport gramatical şi de cultivare a limbii ), partea I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2012, 371 p.
 4. MÂRZA E.,  ŞTEFÂRŢĂ E., GHICAVÂI R., GLADUN R., NEGRU N.; coordonator – L. Lupu. Limba latină şi bazele terminologiei medicale. – Chişinău, Tipografia Centrală, 2006, 508p.
 5. VÎNTU  V., TREBEȘ  T., LOPATIUC  A. Limba Română. – Chişinău, 2014, 324 p.
 6. CHIRIAC, A., TREBEȘ, T.,  BUSUIOC, A., VÎNTU, V.  Coordonator: LUPAN, I. Limba română. Limbaj stomatologic” (manual cu suport video). Chișinău: S.n., 2017 (Tipogr. „Print-Caro”), 228p.

Dicţionare:

 1. MINCU, E; LUPU L. Mic dicţionar de elemente terminologice, Chişinău, 2009, 104p.

Lucrări didactice:

 1. BÂLICI, M.; BÂLICI, N.; PRUTEANU, M. Concepţia metodologică de studiere a limbii române pentru studenţii străini, Chişinău, 2012,  60 p.

Atlase:

 1. CATERENIUC I.; ŞTEFÂRŢĂ E. ş.a. Culegere de scheme la anatomia omului. Chişinău, 2010.

Alte tipuri de lucrări: 

 1. MINCU E.; CHIRIAC A. Profesorul universitar Larisa Lupu – destin şi personalitate. USMF „Nicolae Testemiţanu”, CEP Medicina, 2010, 68p.

                                 Articole publicate în 2013 în reviste naţionale şi internaţionale:

 1. CHIRIAC A., PANCIUC L.: Educaţia interculturală – un imperativ al învăţămîntului postmodern, Conferinţa Internaţională a USM “Învăţămîntul postmodern între eficienţă şi funcţionalitate”, 6 noiembrie 2013.

2. CHIRIAC. A, BÂLICI, M., BÂLICI, N.;. Modalități de elaborare a strategiilor de formare a competențelor plurilingvistice. Analele Științifice ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 384-389. – ISSN 1857-1719.

3. BÂLICI, M., BÂLICI, N.; CHIRIAC, A. Elaborarea discursului didactic în baza arhetipurilor conceptuale europene. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 389-393.– ISSN 1857-1719.

4. CHIRIAC, A., BÂLICI, N. Elaborarea manualelor bazate pe educaţia inter- şi pluriculturală în baza proiectelor instituţionale. Conferinţa Internaţională “Crossing Boundaries in Culture Communication”, 1 noiembrie2013, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, România.

5. BUSUIOC, A. Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare – indicator indispensabil al societăţii actuale. În: Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare, Chişinău, 28-30 martie, 2013.

6. MINCU, E.; VÂNTU, V., EŞANU-DUMNAZEV, D. Figuri mitologice în formarea limbajului medical. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 365-368. – ISSN 1857-1719.

7. VÂNTU, V. Literatura postbelică basarabeană. Climatul creaţiei. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 398-401. – ISSN 1857-1719.

8. GAMANJI, T.; VÂNTU, V. Abordarea praxiologică a stabilirii limbajului socioprofesional. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 401-404.– ISSN 1857-1719.

9. BÂLICI, N.; BÂLICI, M.; PRUTEANU, M. Concordanţa dintre proiectarea didactică şi de identificare a nivelelor de autonomie ale utilizatoruluiAnalele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2. 374-378. – ISSN 1857-1719.

10. BÂLICI, M.; BÂLICI, N.; PRUTEANU, M. Stilul autonom de învăţare – expresie a concepţiei modern în educaţie. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, ed. a XIV-a, vol. 2, 393-398.– ISSN 1857-1719.

11. PRUTEANU, M.; BÂLICI, N.; BÂLICI, M. Rolul grupului nominal în terminologia medicală. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 378-384.– ISSN 1857-1719.

12. CHIRIAC, A.; BÂLICI, N.; BÂLICI, M. Conceptuale Structures for the Achievement of E-tandem between Immigrant Parents and their Children. Conferinţa Internaţională “ITC for Language Learning”, 14-15 noiembrie, 2013, Florenţa, Italia.

Articole publicate în 2014 în reviste naţionale şi internaţionale:

Manual:

VÎNTU, V.; TREBEŞ, T.; LOPATIUC, A. Manual de limba română. Ch.: CEP Medicina, 2014. 302 p. ISBN 978-9975-118-57-6  811.135.1(075.2) V64.
- conferințe științifice
Conferința internațională Limba română – limba integrării europene. Organizat de Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei și Institutul Cultural Român Mihai Eminescu. 2 septembrie, 2013.

1. Botnarciuc, V. Doctorul habilitat Ion Ețcu la 80 de ani. Materialele Simpozionului interuniversitar, Chișinău, AȘM, 2014, 240 p.

2. Botnarciuc, V. Aspecte controversate de gramatică // Probleme de lingvistică, literatură română și glotodidactică, 2014, 7-22 p.

3. Botnarciuc,V.;  Cotelnic.T.;  Belinschi, E. Profesorul I. Ețcu e fondatorul sintaxologiei și promotor fidel al principiilor filosofice în cercetarea lingvistică// Dr. hab. I. Ețcu la 80 de ani, 10-17 p.

4. Botnarciuc, V. Despre necesitatea dezvoltării competențelor de comunicare la studenții economiști // Creativitatea lingvală: de la semn la text, Bălți, 2014, 532-540 p.

Articole în reviste naţionale

TREBEŞ, T. Tendinţe de modernizare a  sistemului onomastic tradiţional.  Revista Limba Română. 2014, nr. 2, anul XXIV. limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2401
CHIRIAC, A.; VÎNTU, V.; TREBEȘ, T. Prin venerarea clasicilor păstrăm vii valorile trecutului. // Făclia, Nr. 6, 29 mai 2015.
MÂRZA, E. Istoria dezvoltării florei sinantrope din R. Moldova (Anale Științifice, USM).

Articole în reviste internaţionale

1. CHIRIAC, A. BÂLICI M., BÂLICI N. The valorization of the Migrants Intercultural Experiences for Students from Their Native Countries. Conferinţa Internaţională “Viitorul Educaţiei”, PIXEL, Florenţa, Italia, 12-13 iunie 2014.

2. PRUTEANU, M. Îmbinarea metodelor clasice şi moderne în didactica limbajelor specializate. Journal of the Department of Foreign Languages. 2014,  5 (1), 208-214. ISBN: 2248-2202.

Rapoarte prezentate la conferinţa Anuală a colaboratorilor şi studenţilor USMF “N. Testemiţanu”15-17 octombrie 2014, USMF, Chişinău, R. Moldova:

1. Trebeş T., Vîntu V. Tandemul ca metodă de predare şi învăţare a unei limbi străine.

2. Busuioc A. Particularităţile limbajului medical.

3. Ţurcan N. Tehnici de organizare cognitivă a lexicului medical.

4. Stăjila E. Aspecte balcanice în poezia sec. XX.

Comunicări prezentate la Conferinţa Internaţională Comparativism, identitate, comunicare, Universitatea Craiova, Facultatea de Litere, 17-18 otombrie 2014:
1. CHIRIAC, A; TREBEȘ, T; BUSUIOC, A. Promovarea educației interculturale în învățământul superior Asociația Română pentru Servicii Lingvistice de Calitate QUEST București, România, iunie, 2014.

2. CHIRIAC, A.; PANCIUC, L. Contribuţia valorilor interculturale la realizarea proiectului instituţional din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţeanu”. International conference Comparativism, Identity, Communication. University of Craiova, Faculty of Letters, 17-18 october, 2014.

3. BUSUIOC, A.; CHIRIAC, A. Some aspects of medical vocabulary’s cognitive organization. International conference Comparativism, Identity, Communication. University of Craiova, Faculty of Letters, 17-18 october, 2014.

4. ŢURCAN, N.; CHIRIAC, A. The pecularities of medical terminology at Romanian language lessons.  International conference Comparativism, Identity, Communication. University of Craiova, Faculty of Letters, 17-18 october, 2014.

5. CHIRIAC, A.; TREBES, T.; NASTASIU, S. Conference Proceeedings of the VII International Conference or.Varna,Bulgaria, 21-st Century challenges to developing communicative competence for professional purposes, decembrie, 2014.

6. CHIRIAC, A. ; PANCIUC, L. Conferința internațională, Florența, Italia; articolul – Educația interculturală – direcții, valori, perspective, 20 -21 martie, 2015.

7. CHIRIAC, A.; TREBEȘ, T.; LOPATIUC, A. Conferința internațională “Developments in Professional / Academic Communication and Implications for Language Education and Research” / “noi evoluții în domeniul comunicării profesionale / academice și implicații pentru educația si cercetarea lingvistică”, Asociația Română pentru Servicii Lingvistice de Calitate QUEST București, România, iunie, 2015.

8. CHIRIAC, A.; LOPATIUC, A. Work shopul organizat în cadrul proiectului internațional: Cursuri online cu suport video în domeniul îngrijirilor paliative și a comunicării medicale multilingve, Iași, România, 18-19 decembrie.

9. TREBEȘ, T. Simpozionul internaţional “Probleme actuale de lingvistică” In memoriam acad. Nicolae CORLĂTEANU, 100 de ani de la naştere; articolul – „Actul de umire ca act de vorbire”, 15 -16 mai, 2015.

10. LOPATIUC, A. SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL “PROBLEME ACTUALE DE LINGVISTICĂ” In memoriam acad. Nicolae CORLĂTEANU, 100 de ani de la naştere, 15 -16 mai.

11. BUSUIOC, A. Simpozionul internațional Probleme actuale de lingvistică: In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu 100 de ani de la naștere, organizat de Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Departamentul Limba Română, Lingvistică Generală și Limbi Clasice, Chișinău, articolul- Particularităţile terminologiei medicale la lecţiile de limba română, 15-16 mai 2015.

12. VÎNTU, V. Simpozionul internațional Probleme actuale de lingvistică: In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu 100 de ani de la naștere, organizat de Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Departamentul Limba Română, Lingvistică Generală și Limbi Clasice, Chișinău, articolul- Artele poetice ca asumare a tradițiilor naționale, 15-16 mai 2015.

13. PRUTEANU, M.; BÂLICI, N.a V-a Conferință națională cu participare internațională Diversitate Culturală și Limbaje de specialitate – mize și perspective, organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai” și Romanian Association for Language Services Quest Romania. Comunicarea Fuzionarea orizonturilor – circuitul deducerilor, Cluj-Napoca, România, 6-27 septembrie 2014.

14. PRUTEANU, M.; BÂLICI, N.Conferința aniversară 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, organizată de Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească, împreună cu Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană de la Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Comunicarea Configurarea arhetipurilor conceptuale pentru elaborarea strategiilor de învățare), Cluj-Napoca, România, 3-4 octombrie 2014.

15. PRUTEANU, M.; BÂLICI, N. Conferința Internațională Crossing Boundaries in Culture and Communication,ediția a IV-a. Comunicarea Reportajul – modalitate de achiziționare și transmitere a informației.Universitatea Româno-Americană, București, 8-9 mai 2015.

16. PRUTEANU, M.; BÂLICI, N. Simpozionul internațional Probleme actuale de lingvistică: In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu 100 de ani de la naștere, organizat de Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Departamentul Limba Română, Lingvistică Generală și Limbi Clasice. Comunicarea Rolul algoritmului PISC în formarea competențelor de prezentare a unui mesaj, Chișinău, 15-16 mai 2015.

16. POPOV, I. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională EFICIENTIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI –VECTOR AL POLITICILOR EDUCAŢIONALE MODERNE, IȘE.

2015 Publicaţii naţionale:

– rezumate (teze) ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri de materiale consacrate manifestărilor ştiinţifice

TREBEȘ, T. Antroponimul ca marcă a identității. În: Integrare prin cercetare și inovare. Rezumate ale comunicărilor.Științe umanistice. 10-11 noiembrie 2015, 126-128. ISBN 978-99-75-71-702-1.

– articole în culegeri naționale

1. BÂLICI, M.; BÂLICI, N.; PRUTEANU, M. Modalități de elaborare și valorificare a resurselor fonetice interactive. Probleme actuale de lingvistică. Materialele simpozionului științific cu participare internațională. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, pp. 252-260.

2. BÂLICI, N.; PRUTEANU, M.; BÂLICI, M. Studierea tandemului pronume personal+ verb prin intermediul diverselor tipuri de texte. Probleme actuale de lingvistică. Materialele simpozionului științific cu participare internațională. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, pp. 260-267.

3. BUSUIOC, A. Trăsăturile distinctive ale textelor de specialitate pentru mediciniști în cadrul lecției de limba română. Probleme actuale de lingvistică. Materialele simpozionului științific cu participare internațională. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, pp. 271-278.

4. PRUTEANU, M.; BÂLICI, M.; BÂLICI, N. Rolul algoritmului PISC în formarea competențelor de prezentare a unui mesaj. Probleme actuale de lingvistică. Materialele simpozionului științific cu participare internațională. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, pp. 313-320.

5. TREBEȘ, T. Actul de numire ca act de vorbire. În: Probleme actuale de lingvistică. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, 97-103.

6. VÎNTU, V. Artele poetice ca asumare a tradițiilor naționale Probleme actuale de lingvistică. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, pp. 175-181.

Publicaţii internaţionale

- articole în culegeri internaționale

1. Bâlici, M.; Bâlici, N.; Pruteanu, M. Realizarea proiectului personal din perspectiva stilului autonom de învățare. Limbaje și comunicare XIII, Dinamica limbilor și literaturilor în epoca globalizării, parteaI. Iași: Casa editorială Demiurg, 2015, 461-466. ISBN general: 978-973-152-301-9, ISBN vol.I: 978-973-152-302-6.

2. Bâlici, N.; Pruteanu, M. Abordarea evolutivă și comparată a metodologiei de studiere a limbii române ca limbă străină. Limbaje și comunicare XIII, Dinamica limbilor și literaturilor în epoca globalizării, partea I. Suceava: Casa editorială Demiurg, 2015, 467-472. ISBN general: 978-973-152-301-9, ISBN vol.I: 978-973-152-302-6.

3. Pruteanu, M.; Bâlici, N. Dezvoltarea limbajului specializat prin metoda dialogului. Limbaje și comunicare XIII, Dinamica limbilor și literaturilor în epoca globalizării, partea I. Suceava: Casa editorială Demiurg, 2015, 481-486. ISBN general: 978-973-152-301-9, ISBN vol.I: 978-973-152-302-6.

4. BUSUIOC, A.; CHIRIAC, A. Particularitățile terminologiei medicale la lecțiile de limba română. Identitate și variație discursivă. CRAIOVA:UNIVERSITARIA; București: PROUNIVERSITAREA, 2015, 241-246. ISBN 978-606-14-0929-7; ISBN 978-606-26-0392-2.

5. CHIRIAC, A.; PANCIUC, L. Contribuția valorilor interculturale la realizarea proiectului instituțional al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „NicolaeTestemițanu”. Identitate și variație discursivă. CRAIOVA:UNIVERSITARIA; București: PROUNIVERSITAREA, 2015, 20-27. ISBN 978-606-14-0929-7; ISBN 978-606-26-0392-2.

6. GUȚU, V.; CHIRIAC, A. Comunicarea didactică versus formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Școala Modernă: Provocări și Oportunități. Institutul de Științe ale Educației, 2015, p. 20-25.

7. TREBEȘ, T., CHIRIAC, A., LOPATIUC, A. Avantajele utilizării imaginilor și suportului video în cadrul orelor de limbă română. Trends in medical language teaching and learning, 10 -11 Decembrie, 2015, Târgu – Mureș, România.

- rezumate (teze) ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri de materiale consacrate manifestărilor ştiinţifice

1. CHIRIAC, A.; PANCIUC, L. Teaching through cross-cultural competence approach. World  Congress on Education (WCE-2015). Dublin, Ireland. 2015, pp.47. ISBN. 978-1-908-320-59-9.

2. CHIRIAC, A., PANCIUC, P. Intercultural Education-Objectives, Values and Perspectives. New Perspectives in Science Education.2015, Florence, Italy.

3. CHIRIAC, A.; TREBEȘ, T.; LOPATIUC, A. Rolul activităților extracurriculare în promovarea educației interculturale. Developments in Professional/Academic Communication and Implications for language Education and research, AELFE-QUEST-ASE. 2015.

- reviste cu impact internațional
GUȚU, V., CHIRIAC, A., ȚURCANU, C. Conceptul metodologic de proiectare a competențelor pentru disciplinele din arealul de studiu/ The Concept and Methodology of Competence design for Disciplines and Areas of study. Academic star Publishing Company, New York, NY 10017, USA, 2015. ISSN 2155-7993

- articole în reviste naționale și internaționale 2016
1. BUSUIOC, A., VÎNTU, V. Comunicarea în formarea limbajului de specialitate la mediciniști. Cercetări actuale de lingvistică română. Ediția a III-a. În memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere, 12 mai 2016, Chișinău.

2. DRIGA, I. Relevanța comunicațională a deicticelor în didascaliile operei dramatice Oameni ai nimănui de Dumitru Crudu. Cercetări actuale de lingvistică română. Ediția a III-a. În memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere, 12 mai 2016, Chișinău.

3. DRIGA, I. Convergența didascaliilor nonverbale și paraverbale în discursul dramatic// Conferința științifică națională cu participare internațională. Integrare prin cercetare și inovare, vol I, CEP, USM, Chișinău, 28-29 septembrie 2016, 45 p.

4. LOPATIUC, A. Raporturile comunicative și automonitorizarea emoțiilor. Cercetări actuale de lingvistică română. Ediția a III-a. În memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere, 12 mai 2016, Chișinău.

5. VÎNTU, V., BUSUIOC, A., CHIRIAC, A. Poezia postbelică basarabeană: interpretări estetice. Cercetări actuale de lingvistică română. Ediția a III-a. În memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere, 12 mai 2016, Chișinău.

6. TREBEȘ, T. Sistemul antroponimic actual între tradiționalism și modernitate. Cercetări actuale de lingvistică română. Ediția a III-a. În memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere, 12 mai 2016, Chișinău.

7. PLOTNICOVA, A., CHIRIAC, A. De ce dietele nu au efect? Congres Național cu participare internațională pentru studenți, farmaciști și medici rezidenți. Galați, România,  26-29 noiembrie, 2015.

2016

1. CHIRIAC, A., LOPATIUC, A., TREBEȘ, T., BUSUIOC, A. The Interactive Methods of Teaching a Foreign Language. Pixel International Conferences, New Perspectives in Science Education,17-18 martie, 2016, Italia Florența.

2. CHIRIAC, A., TREBEȘ, T., LOPATIUC, A., GUȚU, V. The development of communicative competences an imperative of modern education. Ireland International Conference on Education (IICE-2016),April 24-26, 2016, Dublin, Ireland.

3. Chiriac A., Vîntu V., Trebeș T., Busuioc A., Lopatiuc A., Specificul predării limbajelor de specialitate cu referire la limbajul medical.Conferința aniversara QUEST – Effective Communication for Specific Professional Contexts and International Mobility: The Quality Dimension, Iași, România 13-14 octombrie, 2016.

4. Chiriac A., Lopatiuc A., The educational  management of communication in the university studying, The International scientific and practical conference “Problems and perspectives in European education development”, Praga, Cehia, 22 noiembrie, 2016.

5. Botnarciuc, V. Probleme de lingvistică, literatură română și glotodidactică. Materialele Simpozionului  interuniversitar, coordonator și redactor V, Botnarciuc. Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol, 2016, 374 p.

6. Botnarciuc, V. Condiții de depășire a dificultăților comunicării de calitate// Buletin de Lingvistică, nr. 17, 2016, 57-65 p.

7. Botnarciuc, V.; Ețcu, I. Părți de propoziție sistemigene// Studia Universitatis, nr. 4, 2016, 80-87 p.

2017

1. Chiriac A., Guțu V., Vîntu V., Lopatiuc A., The binary approach of the educational curricula management the praxeological concept, The 6th New Perspectives in Science Education, Pixel, Florence, Italia 17-18 martie 2017.

2. BOTNARCIUC, V. Nicolae Testemițanu – personalitate fără egal în medicina moldavă. Sănătate Publică, Economie și Management în Moldova. 2017, nr.3 (73), p.9-10.

3. DIKRAN, H., CHIRIAC, A., TREBEȘ, T., MUHAMMAD, Y. Nicolae Testemiţanu -  savant cu renume mondial în domeniul medicinei și promotor al limbii române. Sănătate Publică, Economie și Management în Moldova. 2017, nr.3 (73), p.14.

4. CHIRIAC, A., LOPATIUC, A., MELNIC, O. Aspecte ale interculturalității în predarea limbii române ca limbă străină. The 6th International Conference Synergies in Communication, București, România. 16-17 noiembrie, 2017. (nu știu dacă a apărut, de completat…)

5. CHIRIAC, A., VÎNTU, V., TREBEȘ, T. Dificultăți de predare și asimilare a limbii române ca limbă străină. The 6th International Conference Synergies in Communication, București, România. 16-17 noiembrie, 2017. (nu știu dacă a apărut, de completat…

6. BUSUIOC, A. Comunicarea profesională într-o limbă străină. Norma limbii literare între tradiție și inovație. Materialele simpozionului ștințific cu participare internațională, USM, Chișinău, 2017, 19 mai. p.334-339.

7. DRIGA, I. Actele de limbaj în discursul dramatic modern. Norma limbii literare între tradiție și inovație. Materialele simpozionului ștințific cu participare internațională, USM, Chișinău, 2017, 19 mai. p.92-100.

8. GAMANJI, T., VÎNTU, V. Abordarea praxiologică a stabilirii limbajului socioprofesional. Norma limbii literare între tradiție și inovație. Materialele simpozionului ștințific cu participare internațională, USM, Chișinău, 2017, 19 mai. p.318-324.

9. TREBEŞ, T. Prenumele compuse.Tipuri de structuri. Norma limbii literare între tradiție și inovație. Materialele simpozionului ștințific cu participare internațională, USM, Chișinău, 2017, 19 mai. p.145-155.

10. VÎNTU, V., CHIRIAC, A., GAMANJI, T. Instrumentarul unei evaluări eficiente. Norma limbii literare între tradiție și inovație. Materialele simpozionului ștințific cu participare internațională, USM, Chișinău, 2017, 19 mai. p.340-344.